GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel Verilerin İşlenmesi Sözleşmesi ("Sözleşme"), Satıcı ve Alıcı'nın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") Ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri gereğince Satıcı tarafından ALBEF Spor Teknolojileri A.Ş. Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Satış Sözleşmesi") konu ve amaçlarına uygun şekilde elde ettiği Alıcı'ya ait verilerin ne şekilde işleneceğinin ve aktarılacağının çerçevesini belirlemektir.

Veri sorumlusu, İlgili Kişi'ye ait Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Adres, Telefon, İletişim Bilgileri ve Satış Sözleşmesi'nin amaçlarını gerçekleştirmek adına gerekli olan diğer verileri ('Kişisel Veriler') siparişin işlenmesi, ödemenin yapılabilmesi ve teslimatın tamamlanması veya Satış Sözleşmesi'nin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli diğer işlemlerle ilgili olarak işleyecek, Kişisel Verileri kredi kartı ödemesi aracı kuruluşu ve teslimatı yapacak kişi ya da kuruluş ile paylaşabilecektir. Bu Kişisel Veriler ayıca olası şikâyet durumları için şirket kayıtlarında ilgili mevzuatın izin verdiği süre boyunca saklanacaktır. Ayrıca bu Kişisel Veriler İlgili Kişi'nin onay verdiği kanallara ait veriler, pazarlama ya da yeni ürün bilgilendirmesi amacıyla kullanılabilecektir. İlgili Kişi'ye T.C. kimlik numarası faturada kullanmak üzere istenmektedir. Ayrıca telefon numarası, 'Albef Spor' Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde belirtilen siparişle ilgili sorunların bulunduğu durumlarda Satıcı'nın (Veri Sorumlusu) Alıcı (İlgili Kişi)'yi bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için işlenmektedir.

İlgili kişiye ait Kişisel Veriler benzer şekilde Kanun'un 5/2 maddesinin c ve f bentlerinde yer alan hükümler çerçevesinde, Satış̧ Sözleşmesi'nin ve işbu sözleşmenin ifası ve meşru menfaat hukuki sebepleri çerçevesinde işlenecek ve aktarılacaktır.

Veri Sorumlusu, kendisine aktarılan ve kendisi tarafından aktarılan tüm kişisel verileri, Kanun'un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve Sözleşme'nin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde aktarılabilecek olanlar dışında, hiçbir şekilde yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilere, kuruluşlara ya da kurumlara aktarmamayı, Kişisel Verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini ve/veya kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeyi, bu konudaki tüm teknik altyapıyı sağlamayı, Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeyi, her türlü teknik ve idari tedbiri almayı, Kanun'a ve Kanun kapsamında çıkarılacak tüm kanuni düzenlemelere uymayı ve gerekli olması halinde sunduğu hizmet kapsamında yaptığı iş ve işlemlerini Kanun ve ilgili mevzuat ile uyumlu hale getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Veri Sorumlusu, http://www.albef.com adresinde formlarda doldurulan Kişisel Verileri, epostalarda ve Veri Sorumlusu'na ait sosyal medya hesaplarında kendisine iletilen Kişisel Verileri, veri havuzuna eklemektedir.

İlgili Kişi, Veri Sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. 5. ve 6. bentler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklar ile ilgili olarak İlgili Kişi, Veri Sorumlusu'na 2. maddede yer alan iletişim kanalları üzerinden başvurabilir. Veri Sorumlusu yasal süreyi aşmamak üzere en kısa sürede başvuru ile ilgili işlemleri sonuçlandırmayı taahhüt eder. Bu başvurunun gerçekleştirilmesi bir maliyet yaratacaksa, Veri Sorumlusu ilgili kanun ve yönetmeliklerce belirlenen tarifelerdeki ücreti talep edebilir.

Bizi takip edin
© 2022 Albef- Tüm hakları saklıdır.